FINANCIEEL

FINANCIEEL

Afwezigheid van winstoogmerk

Het fonds beoogt niet het maken van winst. Het totaal van haar activiteiten is er slechts op gericht om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren. Het bestuur zal jaarlijks een verslag maken van de door de Stichting gesteunde projecten vergezeld van de nodige informatie over het desbetreffende project.

FONDS

Het fonds is ontstaan door een geweldig familie-initiatief. Het fonds wordt beheerd door een bestuur dat wordt samengesteld uit de neven en nichtenraad.

Deze neven en nichtenraad is samengesteld uit de directe afstammelingen in de tweede graad van het echtpaar Van Zadelhoff – de Graaf van Zadelhoff.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel bestaat recht op vergoeding van gemaakte onkosten.

Jaarrekeningen